താളുകള്‍ മറിക്കുമ്പോള്‍ - Pages

Tuesday, November 9, 2010

കാവുകള്‍- നമുക്കായ്, നാളത്തെ തലമുറക്കായ് !

സുഹൃത്തേ, 
നമ്മുടെ തലമുറക്കും, നാളത്തെ തലമുറക്കും, വേണ്ടി നമ്മുടെ കാവുകള്‍ സംരക്ഷിക്കാം. ഈ Poster കള്‍ കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവെക്കുമല്ലോ !

 

No comments:

Post a Comment